×
Homepage About Bastak Products Activities Support E-Catalog Contact

محصولات

مواد افزودنی

پیشنهاد دهید

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods

نکات برجسته


تغذیه حساس

بازدهی بالا

مطالعه Monoblock بدن

سنگ زنی استاندارد

امنیت شخصی

Genel Bilgi


مواد افزودنیAdditives

 

شماره محصول: 1                    * بازدهی آردهای متوسط را افزایش می دهد.

Purmix C                                  * مدت زمان  تخمیر را کوتاه می کند.

6– 20گرم/50 کیلو گرم آرد               * قدرت بعمل آمدن خمیر را افزایش می دهد

                                                 * یک پوست نرم به وجود می آورد.

 

 شماره محصول: 2                  * بازدهی آردهای متوسط را افزایش می دهد.

Purmix L                     * قدرت تخمیر خمیر را افزایش می دهد.

6– 20گرم/50 کیلو گرم آرد                * ظرفیت حمل آب خمیر را افزایش می دهد

     

 شماره محصول: 3                  * به نان رنگ سفیدی می بخشد.

Purmix M                     * انعطاف پذیری خمیر را افزایش می دهد.

5– 18گرم/50 کیلو گرم آ رد               * بازدهی خمیر را افزایش می دهد.

 

شماره محصول: 4                    * انعطاف پوسته نان را افزایش می دهد.

Purmix P                       * سفیدی رنگ نان را فراهم می کند.

4– 18گرم/50 کیلو گرم آرد                 * قدرت تخمیر خمیر را افزایش میدهد.

                             *ویژگیهای عمل آوری خمیرراافزایش می دهد.

 

شماره محصول: 5                 * بازدهی حجم و بافت را افزایش می دهد.

Purmix R                    *  بافت روزنه های نان را بهبود می دهد.

3– 18گرم/50 کیلو گرم آرد             * قدرت تخمیر خمیر را افزایش میدهد.

                          * ظرفیت حفظ گاز خمیر را افزایش می دهد.

 

شماره محصول: 6                    * آردهای ضعیف را تقویت می دهد.

Purmix S                       * مقدار پف کردن خمیر را افزایش می دهد

3– 16گرم/50 کیلو گرم آرد               * ظرفیت آب گیری خمیر را افزایش می دهد.

          

 

شماره محصول: 7                  * آردهای ضعیف را تقویت می کند.

Purmix T                                * مقدار پف خمیر را افزایش می دهد.

1- 16گرم/50 کیلو گرم آرد              * بازده نانی خمیر را افزایش می دهد.

                           * ظرفیت حفظ گازخمیر را افزایش می دهد.         

 

شماره محصول: 8               * برای تقویت آردهای ضعیف ومتوسط به کارمیرود

Sünekat AD               * مقاومت خمیر را افزایش می دهد

8- 20گرم/50 کیلو گرم آرد          *ازآسیبهای ناشی از حشره سن گندم جلوگیری می کند.         

                           

                     

 

شماره محصول: 9                   *برای تقویت آردهای ضعیف ومتوسط به کارمیرود.

Sünekat AL            *ازآسیبهای ناشی ازحشره سن گندم جلوگیری می کند.

8- 18گرم/50 کیلو گرم آرد        * ظرفیت حفظ گاز خمیر را افزایش می دهد.

                     * تردی نان را فراهم می کند.

 

شماره محصول: 10           *برای تقویت آردهای ضعیف به کار برده می شود.

Sünekat AK            *ازآسیبهای ناشی ازحشره سن گندم جلوگیری می کند.

6– 18گرم/50 کیلو گرم آرد         * مدت تخمیر  خمیر را زیاد می کند.    

                            * حجم نان را افزایش می دهد.     

                            * تردی نان را فراهم می کند.     

 

شماره محصول: 11               *برای تقویت آردهای ضعیف به کار برده می شود.

Sünekat AR                *ازآسیبهای ناشی ازحشره سن گندم جلوگیری می کند.

4 – 18گرم/50 کیلو گرم آرد           * قدرت تخمیر خمیر را افزایش می دهد.

                        *در استفاده از خمیر ترش صرفه جویی میشود.

                

شماره محصول: 12            * برای تقویت آردهای ضعیف به کار برده می شود.

Sünekat AS              *ازآسیبهای ناشی از حشره سن گندم جلوگیری می کند.

3 – 16گرم/50 کیلو گرم آرد        * ساختار روزنه های خمیر را درست می کند.

                     * ظرفیت حفظ گاز خمیر را افزایش می دهد.

                     * انرژی خمیر را افزایش می دهد.

     

شماره محصول: 13           * برای تقویت آردهای ضعیف به کار برده می شود.

Sünekat AT            *ازآسیبهای ناشی از حشره سن گندم جلوگیری می کند.

2- 14گرم/50 کیلو گرم آرد        * به ساختار گلوتن خمیر قدرت می بخشد.

                     * رگه های پروتئین خمیر را تقویت می دهد.

                     *ظرفیت حفظ گاز خمیر را افزایش می دهد.

 

شماره محصول: 14                    * ثبات خمیر را افزایش می دهد.

Slash 1000               *ازآسیبهای ناشی ازحشره سن گندم جلوگیری می کند.

8- 18گرم/50 کیلوگرم آرد           * قدرت تخمیر خمیر را افزایش می دهد.

       

 

شماره محصول: 15                 * ثبات خمیر را افزایش می دهد.

Slash 2000                   * قدرت تخمیر خمیر را افزایش می دهد.

6- 15گرم/50کیلوگرم آرد           *خمیر را برای تخمیر شدن انعطاف پذیر می سازد.

 

شماره محصول: 16                * ثبات خمیر را افزایش می دهد.

Slash 3000                  * مقاومت خمیر را افزایش می دهد.

4- 14گرم/50کیلوگرم آرد

شماره محصول: 17                         * ثبات خمیر را افزایش می دهد.

Slash 4000                    * ظرفیت حفظ گاز خمیررا افزایش می دهد.

2- 14گرم/50 کیلو گرم آرد                     * سرعت تکامل آرد را افزایش می دهد.

 

شماره محصول: 18                  * سرعت تکامل آرد را افزایش می دهد.

Slash 5000                    * ظرفیت حفظ گازخمیر را افزایش می دهد.

1- 12گرم/50 کیلو گرم آرد              * حجم نان را افزایش می دهد .

                                                   * عمر بیاتی نان را افزایش می دهد.

 

شماره محصول: 19                   * سرعت تکامل آرد را افزایش می دهد.

Slash 6000                     * ساختارروزنه های خمیررا مشابه می کند.

1- 10گرم/50کیلو گرم آرد                * ظرفیت حفظ گاز خمیر را افزایش می دهد.

                                                        * عمر بیاتی نان را افزایش می دهد.

 

شماره محصول: 20                  * قدرت تخمیر خمیرخوب را افزایش می دهد.

Arkat E10                    *انعطاف پذیری خمیر را افزایش می دهد.

0,5- 18گرم/50کیلو گرم آرد               *ویژگی عمل آمدن خمیر را افزایش می دهد.

 

شماره محصول: 21                * قدرت تخمیر خمیرخوب را افزایش می دهد.

Arkat E25                  * انعطاف پذیری خمیر را افزایش می دهد.

0,5- 15گرم/50 کیلوگرم آرد             * حجم نان را افزایش می دهد.

 

شماره محصول: 22              * در آردهای متوسط به کار برده می شود.

Arkat E40                *ارزش انرژی خمیر را افزایش می دهد.

 0,5- 13گرم/50کیلو گرم آرد           * ضخامت پوسته نان را افزایش می دهد.

                                             * مدت زمان تخمیر رابه حداقل می رساند.

          

شماره محصول: 23              *در آردهای متوسط به کار برده می شود.

Arkat E50                *ازآسیب ناشی ازحشره سن گندم جلوگیری می کند.

0,5-10گرم/50کیلوگرم آرد           * مدت زمان تخمیر را به حداقل می رساند.

                                             * خطاهای ناشی از پخت را به حداقل می رساند.

 

شماره محصول: 24              * در آردهای متوسط به کار برده می شود.

Arkat E60                * ساختار روزنه های خمیر را مشابه می کند.

 0,5- 8گرم/50کیلوگرم آرد            * در مرحله پخت داخل نان را خالی می کند.

                                            * به نان یک شکل اسفنجی می بخشد.

 

شماره محصول: 25                 * ساختار روزنه های خمیر را بهبود می بخشد.

Arkat E100                  * ویژگیهای عمل آوری خمیر را افزایش می دهد.

 0,5- 6گرم/50کیلو گرم آرد             * ظرفیت حفظ گاز خمیر را افزایش می دهد.

                                 

شماره محصول: 26               * انعطاف پذیری خمیر را افزایش می دهد.

Armix 5000                * تردی  نان  را افزایش می دهد.

 5- 20گرم/50کیلوگرم آرد              * خمیر را سست می کند.

                          * از خشک شدن خمیر جلوگیری می کند.

       

شماره محصول: 27             * انعطاف پذیری خمیر را افزایش می دهد.

Armix 6000              * تردی  نان  را افزایش می دهد.

 5- 18گرم/50کیلوگرم آرد            * خمیر را سست می کند.

                       *ازباز شدن و پاره شدن خمیر جلوگیری می کند.

                      * از شکاف و ریزش پوسته نان جلوگیری می کند.

 

 

 

شماره محصول: 28              * قدرت عمل آوری خمیرخوب را افزایش می دهد.

Armix 10000               * مقاومت خمیر را کم می کند.

 3- 17گرم/50کیلوگرم آرد            * گاز  خمیر را افزایش می دهد.

                        * مدت تخمیر را کوتاه تر می کند.

                        * یک پوسته درخشان وقهوه ای به نان می بخشد.

 

شماره محصول: 29                 *قدرت به عمل آمدن خمیرخوب راافزایش می دهد.

Armix 60000                  * مقدار گاز خمیر را افزایش می دهد.   

 2- 16گرم/50کیلوگرم آرد               * ضخامت پوسته نان را کمتر می کند.

                          *به کمبودفعالیت آنزیم درآردتعادل می بخشد.

                          * ویژگیهای دراز شدن خمیر را بهتر می کند.

 

شماره محصول: 30              * انعطاف پذیری خمیر  را افزایش می دهد.

Armix 80000               * مقدار پف نان را افزایش می دهد.

 2- 14گرم/50کیلوگرم آرد            * مقاومت خمیر را کم می کند.

                        * از بیات شدن و ریزش نان جلوگیری می کند.

 

شماره محصول: 31              * انعطاف پذیری خمیر  را افزایش می دهد.

Armix 105000              * مقدار پف نان را افزایش می دهد.

 1- 10گرم/50کیلوگرم آرد            *  به پوسته نان رنگ قهوه ای می بخشد.

                       * از بیات شدن و ریزش نان جلوگیری می کند.

 

شماره محصول: 32           * قدرت عمل آمدن خمیرهای خوب را افزایش می دهد.

Armix 120000           * یک پوسته درخشان وقهوه ای به نان می بخشد.

 1- 8گرم/50 کیلو گرم آرد        * مقاومت خمیر را کمتر می کند.

                     * از بیات شدن و ریزش نان جلوگیری می کند.

                     * ویژگی شکل گرفتن خمیر را افزایش می دهد.

Related Products